اسكب (جرب) معمولي سيب زميني| ویکی پدیا فارسی

اسكب (جرب) معمولي سيب زميني

اسکب(جرب) معمولی سیب زمینی

پراکندگی بیماری:

  بیماری جرب سیب زمینی گسترش جهانی داشته و هرجا که سیب زمینی کشت شود این بیماری دیده می شود.

میزبانها:

علاوه بر سیب زمینی به چغندر، تربچه، زردک، ترب، شلغم، هویج  و دیگر محصولات ریشه ای نیز آسیب می زند.

عامل بیماری:

بیماری اسکب معمولی سیب زمینی توسط چند گونه از باکتری جنس   Streptomyces ایجاد می شود که گونه Streptomyces scabies   به عنوان عامل مهم و شناخته شده آن به ثبت رسیده است.